Profilaktyka 40 Plus

Profilaktyka 40 Plus

Nie czekaj w kolejce! Zarezerwuj termin wizyty na badania z Programu Profilaktyka 40 Plus online↓↓↓

PROFILAKTYKA 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

W czasie pandemii dostępność do opieki medycznej i badań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia była ograniczona, dlatego obecnie tak ważne jest, by ten czas zrekompensować i wykonać badania profilaktyczne. Wczesne wykrycie schorzeń to większa szansa na skuteczne leczenie. Warto z niej skorzystać!

Aby dodatkowo zachęcić do badań profilaktycznych uruchamiamy loterię z atrakcyjnym nagrodami. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które skorzystały z programu Profilaktyka 40 PLUS. Obok nagrody, którą jest zdrowie będzie można otrzymać nagrodę rzeczową. Więcej informacji o programie i loterii na stronach: pacjent.gov.plpodajdalejzdrowie.pl.

JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PAKIETU BADAŃ PROGRAMU PROFIKALTYKA 40 PLUS?

01
Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS
Ankieta jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub na naszym laboratorium
02
Otrzymaj e-skierowanie
Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e‑skierowanie na pakiet badań. Nie ma potrzeby go drukować ani pobierać
03
Wykonaj badania
Zgłoś się na badania w naszej placówce. Pamietaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego
04
Odbierz wyniki
Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w naszej placówce

Badania dostępne w ramach programu Profilaktyka 40+

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, w zależności od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Kobiety 40+

0
pakiet
 • Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • Stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • Poziom kreatyniny we krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Poziom kwasu moczowego we krwi
 • Krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Mężczyźni 40+

0
pakiet
 • Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • Stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • Poziom kreatyniny we krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Poziom kwasu moczowego we krwi
 • Krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Wspólne

0
pakiet
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • Ocena miarowości rytmu serc

Dowiedz się więcej o Programie Profilaktyka 40+

Kto może skorzystać z badań w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus?

Programem Profilaktyka 40 Plus zostaną objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia (również osoby 50+, 60+, 70+, 80+, 90+, itd.)

Jak zgłosić się na badanie?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • lub u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o realizację programu pilotażowego

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawierać będzie badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierać będzie ww. badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Czy muszę mieć skierowanie na badania?

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system. Uprawniony wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Do kiedy realizowany jest Program Profilaktyka 40 Plus?

Program Profilaktyka 40 Plus jest  realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Czy można drugi raz zrobić badania w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus?

Z badań można skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu.

Jak przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952) przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub poprzez adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy.

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dane-osobowe

Ile kosztuje wykonanie badań?

Badanie wykonane są bezpłatnie.

Jak zdobyć skierowanie na badania 40 plus

PROFILAKTYKA 40 PLUS - Bezpłatne badania dla Polaków. Dlaczego warto skorzystać? Ekspert tłumaczy

Profilaktyka 40 PLUS "Ekspert Radzi" Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas